Windykacja

odszkodowania Poznań zdarzenie big 3

  • Postępowanie polubowne

Ma ono na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty powstałego zadłużenia. W ramach postępowania polubownego współpracujemy z dłużnikiem w celu osiągnięcia porozumienia, które pozwoli mu na spłatę swego długu i jednocześnie sprawne zaspokojenie roszczenia wierzyciela.


  • Postępowanie sądowe

W przypadku gdy przeprowadzone postępowanie polubowne okaże się bezskuteczne, sprawę kierujemy na drogę sądową. Postępowanie to jest prowadzone i nadzorowane przez dział prawny, który tworzą prawnicy – specjaliści z wielu branż. Końcowym efektem przedmiotowego postępowania jest uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, co umożliwia nam dalsze prowadzenie sprawy w imieniu Klienta.


  • Postępowanie polubowne – przedegzekucyjne

W tym przypadku dajemy dłużnikowi ostatnią szansę na dobrowolne spełnienie świadczenia na rzecz Klienta. Pozwala to Klientowi na uniknięcie dalszego przewlekania postępowania przez dłużnika i zapewnić może systematyczną spłatę długu przez dłużnika.


  • Postępowanie egzekucyjne

Na tym etapie sprawę przekazujemy do właściwego Komornika Sądowego i czuwamy nad prawidłową realizacją postępowania egzekucyjnego. Podobnie jak na etapie postępowania sądowego nasz dział prawny dba o interes Klienta, reprezentuje Go w toku postępowania, natomiast nasi pracownicy nadzorują pracę kancelarii komorniczej i aktywnie współdziałają wraz z Komornikiem w celu ustalenia majątku dłużnika.